Category: Phân tích thất thoát

Phân tích thất thoát là hoạt động chỉ ra vấn đề thực sự, vấn đề chứa đựng những nguyên nhân cần tìm kiếm và khắc phục. Trước khi nâng cao hiệu suất trong TPM, thì điều quan trọng nhất là biết được vấn đề, thất thoát ở chỗ nào.