Công cụ hỗ trợ áp dụng TPM

Công cụ hỗ trợ triển khai TPM gồm 2 công cụ: Công cụ quản lý và công cụ phân tích khắc phục vấn đề.

  • Các công cụ trong việc quản lý: như PDCA, CapDo, lưu đồ thực hiện các bước, bảng hoạt động, OPL, cuộc họp…
  • Các công cụ phân tích trong việc khắc phục các vấn đề: PM analysis, Why Why analysisC-E analysis, T-A analysis, VE/VA…