OJT là gì? các hình thức đào tạo trong TPM?

Hoạt động đào tạo phát triển nhân viên là hoạt động then chốt, cực kỳ quan trong trong việc phát triển hệ thống TPM với quan niệm: Người giỏi – Máy tốt. Có nhiều hình thức đào tạo, dưới đây sẽ là các khái niệm cơ bản về một số hình thức đào tạo áp dụng khi triển khai hệ thống TPM (Total Productive Maintenance).

OJT là gì- Off JT là gì- Self training là gì

XEM THÊM: Các thiết bị hỗ trợ công việc đào tạo trong trường học, công ty, doanh nghiệp

1. OJT là gì?

OJT là gì? OJT được viết tắt bởi từ On the job training có nghĩa là việc đào tạo thông qua công việc thực tế. Người hướng dẫn xuống vị trí thực tế tiến hành đào tạo thông qua công việc. Người được đào tạo thực hiện công việc trong khi người dạy tiến hành hướng dẫn từng bước. Thông qua đào tạo OJT có thể:

  • Một, có khả năng sửa chữa một số phần
  • Hai, đào tạo về thực tế các vấn đề xảy ra tại máy
  • Ba, có thể xem xét đánh giá một cách chính xác.

2. Off-JT là gì?

Off-JT là gì? Off JT được viết tắt bởi từ Off the job training. Nó là hoạt động phát triển kỹ năng làm việc bằng cách nhân viên rời khỏi vị trí làm việc và đi tới các trung tâm đào tạo huấn luyện bên ngoài nhằm mục đích nâng cao kỹ năng. Off JT bao gồm đào tạo từ chuyên gia bên ngoài và làm workshop (trên mô hình). Sau khi học xong, nhân viên quay về làm việc với kỹ năng được dạy.

Vậy điểm khác nhau giữa Off-JT và OJT là gì?

2 phương pháp này về nội dung thì đều phát triển kiến thức và kỹ năng cho nhân viên. Nhưng đối với OJT người nhân viên được phát triển tại cơ sở làm việc, tại nhà máy, công ty. Còn đối với Off-JT thì được phát triển tại các trung tâm đào tạo bên ngoài nhà máy, công ty.

3. Self learning là gì?

Self training là hoạt động tự học của nhân viên, ở đây chúng ta sẽ tạo điều kiện về các cơ sở vật chất: tài liệu, phòng thực hành, các mô hình mẫu… để nhân viên tự học, rèn luyện và phát triển kỹ năng của mình.

Các khóa học online thông qua các video online do người đào tạo thực hiện là cách làm mang lại hiệu quả rất cao trong hoạt động tự học.

XEM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *