Radar chart là gì? Cách vẽ và lợi ích của nó ?

  • Radar chart là gì?
  • Cách vẽ và cách áp dụng trong hệ thống đánh giá kỹ năng nhân viên trong TPM

1. Radar chart là gì?

Nó còn có nghĩa là biểu đồ mạng nhện trong tiếng Anh được gọi là Spider Web Diagram. Biểu đồ mạng nhện cho phép đánh giá được hiệu quả việc thực hiện theo từng giai đoạn dựa trên nhiều tiêu chí.

Trong hoạt động đào tạo TPM, biểu đồ mạng nhện dùng để đánh giá hiệu quả trước đào tạo và sau đào tạo cũng như sự phát triển kỹ năng nhân viên.

Đây là ví dụ về hiệu quả đào tạo được thể hiện dưới dạng radar chart:

radar chart
Radar chart kỹ năng nhân viên

2. Cách vẽ biểu đồ radar chart?

Các bước vẽ biểu đồ mạng nhện (Radar chart) như sau:

Bước 1. Tạo bảng dữ liệu

Đầu tiên ta cần xác định các tiêu chi cần so sánh, ở đây các tiêu chí so sánh là Before, After và Target. Các tiêu chí này sẽ thể hiện ở từng kỹ năng của nhân viên. Sau đó ta lập thành bảng như sau:

Tổng hợp thông tin thành bảng

Bước 2. Vẽ radar chart

Để vẽ biểu đồ mạng nhện, ta tiến hành chọn mảng dữ liệu cần vẽ sau đó chọn dạng biểu đồ cần vẽ. Ở đây mình giới thiệu trên office 2010 nhé, còn các office khác nó cũng gần tương tự.

Chọn Insert => Other chart => Radar.

Cách vẽ radar chart

Ở đây có 3 dạng biểu đồ:

  • Dạng 1: Biểu đồ không có nút giá trị
  • Dạng 2: Biểu đồ có nút giá trị
  • Dạng 3: Biểu đồ tô vùng giá tr

Tùy vào mục đích chúng ta chọn dạng biểu đồ nhé.

Bước 3. Tinh chỉnh biểu đồ

*Chúng ta tiến hành thêm tên biểu đồ bằng cách vào Layout => Chart title => Dạng title (ở đây mình chọn dạng căn giữa)

Cách vẽ biểu đồ mạng nhện (Radar chart)
Tùy chỉnh biểu đồ

*Tiếp theo chúng ta chỉnh sửa về màu sắc, đậm nhạt bằng tính năng “Line type” và “Line color” trong menu “Format data series” của từng đối tượng. Và kết quả cuối cùng chúng ta được là:

biểu đồ mạng nhện

3. Kết luận

Cuối cũng chúng ta cùng xác nhận về lợi ích của biểu đồ radar chart (biểu đồ mạng nhiện) trong quá trình đánh giá và phát triển kỹ năng nhân viên.

  • Thể hiện mức độ của kỹ năng nhân viên
  • Thể hiện hiệu quả của quá trình đào tạo.
  • Thể hiện khoảng cách ở hiện tại đến khi đạt mục tiêu.

Chúc các bạn thành công. Mong các bạn có thể nhận xét và đưa ra ý kiến đóng góp cho mình ngày càng hoàn thiện hơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *